½ gamba: Euro 15
Addome: Euro 6
Ascelle: Euro 8
Baffetti: Euro 3
Braccia: Euro 15
Cosce: Euro 15

Gambe: Euro 25
Gambe + Inguine parziale: Euro 30

Gambe + Inguine totale: Euro 35
Glutei: Euro 12
Inguine parziale: Euro 8
Inguine totale: Euro 15
Sopracciglia: Euro 8
Viso completo (baffetti, sopracciglia, basette, mento): Euro 14