Ascelle: Euro 7
Braccia: Euro 14
Gambe: Euro 25
Glutei: Euro 10
Schiena: Euro 15
Sopracciglia: Euro 7
Spalle: Euro 5
Torace: Euro 15