Ascelle: Euro 8
Braccia: Euro 15
Gambe: Euro 27
Glutei: Euro 11
Schiena: Euro 16
Sopracciglia: Euro 8
Spalle: Euro 6
Torace: Euro 16