Ascelle: Euro 10
Braccia: Euro 18
Gambe: Euro 28
Glutei: Euro 12
Schiena: Euro 20
Sopracciglia: Euro 10
Spalle: Euro 6
Torace: Euro 20